Regulamin

 • § 1. WSTĘP
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Anna Niewiarowska Szczęśliwa z Ajurwedą, właściciela marki Praha Studio Warszawa, zwaną dalej Usługodawcą a każdym podmiotem dokonującym rezerwacji sali spotkań w Praha Studio, Warszawa, ul. Floriańska 8 lok. 23, zwanym dalej Usługobiorcą.
 2. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym Regulaminie i na stronie internetowej, przy czym informacje te należy zawsze rozpatrywać łącznie.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową https://www.prahastudio.pl.
 • § 2. ZASADY WYNAJMU SAL
 1. Sale dostępne są dla Usługobiorców w godzinach 08.00 – 22.00. Sale są wynajmowane oddzielnie lub razem.
 2. Rezerwacja Sali dokonywana jest przez Usługobiorcę drogą mailową na adres prahastudio.warszawa@gmail.comlub formularz kontaktowy na stronie www.prahastudio.pl. Możliwa jest wstępna rezerwacja drogą telefoniczną, pod warunkiem jej potwierdzenia drogą pisemną w ciągu 1 dnia. Brak potwierdzenia jest równoważne z wygaśnięciem rezerwacji.
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji należy dokonać w ciągu 1 dnia wpłaty zadatku w wysokości 50 % kosztu wynajmu. Brak wpłaty jest równoważny z wygaśnięciem rezerwacji. Pozostała część kwoty płatna jest na 7 dni przed wydarzeniem.
 4. Anulowanie rezerwacji Sali najpóźniej do 8 dnia przed wydarzeniem nie powoduje konieczności uiszczania pozostałej części kwoty wynajmu . Rezygnacja musi zostać zgłoszona Usługodawcy drogą mailową. W przypadku braku takiego zgłoszenia Usługobiorca zobowiązany jest do płatności 100 % za zgłoszoną rezerwację.
 5. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Sali, Usługodawca uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każde rozpoczęte 30 min. najmu, według cennika umieszczonego na stronie internetowej
 6. Usługobiorca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń sali powstałych w wyniku niewłaściwego jej użytkowania.
 7. Nie zezwala się jest odstępowanie sal spotkań osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.
 • § 3. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na numer rachunku: 19 1140 2004 0000 3602 8228 7478.

2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Usługodawcy.

 • § 4. PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. We wszystkich pomieszczeniach należących do Usługodawcy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  2. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 2. Usługobiorcy zobowiązani są do terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie odpowiada za przedmioty pozostawione w wynajmowanych pomieszczeniach przez Wynajmującego.
  5. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.